နံရံကပ် ဆိုလာမီး

10,000Ks

အားသွင်းစရာမလို မီးအဖွင့်အပိတ်လုပ်ရန်မလို
မှောင်နေရင် လင်းလာမယ့် ဆိုလာမီး